Print this page

Natuurpunt WAL Nieuws

'Rewilding Europe'
Op Canvas loopt de boeiende reeks 'Changemakers'. Deze week werden de schijnwerpers gericht op Wouter Helmer, die met zijn project 'Rewilding Europe' tegen 2022 1 miljoen hectare 'wilde' natuur wil realiseren in Europa. Het bekijken zeker waard: https://www.canvas.be/video/changemakers/najaar-2016/wouter-helmer
(Bericht geplaatst op 23/09/2016)
Verdiepingscursus uilen
De Uilenwerkgroep Waasland organiseert begin 2017 een verdiepingscursus over uilen. In deze flyer vindt u daar meer informatie over. Na inschrijving krijgt men een bevestigingsmail met concrete gegevens, en pas na het ontvangen van het inschrijvingsgeld is de inschrijving definitief. Wie wil deelnemen haast zich best, want er wordt verwacht dat het maximum aantal deelnemers snel bereikt zal worden.
(Bericht geplaatst op 15/09/2016)
Natuurpunt WAL betreurt het kappen van de bomen op de Meersen

Vanaf 1 september werd er ontbost op het braakliggend perceel 'de Meersen', een stuk als bouwgrond ingekleurd terrein tussen de Meersenweg en het Pareinpark dat eigendom is van bouwbedrijf Matexi.

Buurtbewoner Luc De Kimpe contacteerde de politie, die de kap stillegden op 1 september.
Hij bracht ons ook op de hoogte van de kap.

Wij vinden het net als hij en vele andere buurtbewoners heel erg jammer dat alweer een stuk groen met bomen op die manier wordt aangetast…en bomen moeten sneuvelen…

Op 2 september gingen de kranen van de aannemer verder met het kappen; de nodige vergunningen waren uitgereikt door de bestendige deputatie van de provincie.

Alhoewel de gemeente Beveren geen voorstander was van het kappen van de bomen, kon ze dit niet tegenhouden.

De eigenaar wilde door de kap de compensatieplicht vermijden, die na 22 jaar spontane verbossing in voege treedt. Deze termijn van 22 jaar was bijna bereikt.

De vergunning voor de kap, met de daaraan verbonden voorwaarden, kan opgevraagd worden bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

De overstromingsgevoeligheid van het gebied zal volgens de gemeente Beveren zeker mee in rekening worden genomen wanneer er ooit gebouwd zal worden op deze percelen. Van een eventuele bestemmingswijziging van het gebied is geen sprake.

Wegens de overstromingsgevoeligheid zal er waarschijnlijk  in de nabije toekomst niet gebouwd worden.
Als er bouwaanvragen zijn zal er zeker rekening moeten gehouden worden met de waterhuishouding en het totaalbeheerplan.

Technisch juridisch zal alles  wellicht wel in orde zijn maar helaas zijn dus alweer wat bomen onnodig tegen de vlakte gegaan…we betreuren dit samen met de buurtbewoners.
Er is nog werk aan de winkel voor onze vereniging.
NatuurpuntWAL
(Bericht geplaatst op 12/09/2016)
Feesteditie Vismonitoring op 18/09
Sinds enkele jaren werkt onze Natuupuntmedewerker Mark Staut mee aan het het onderzoek naar het visbestand in de Schelde voor het Inbo (Instituut voor Natuur- en Bos-Onderzoek). Vandaag is het een speciale feesteditie om de start van de “Vissenwerkgroep van Natuurpunt” te vieren. Lees meer.
(Bericht geplaatst op 5/09/2016)
Witte rook voor een verkeersveilige N450: zondag 11 september
Op zondag 11 september wordt om 13u verzameld aan het gemeenteplein van Kallo. Er wordt actie gevoerd om te vragen dat de werken voor een veilige fietsverbinding tussen Kallo en Melsele zonder uitstel worden uitgevoerd. 

De actievoerders komen samen op gemeenteplein Kallo tijdens de septemberfeesten. Gezamenlijke
fietstocht tot bakkerij Van Steenlandt en terug tot aan de bocht in  de N450 (kruising Beverse Dam).
Op de Beverse Dam, naast de N70, wordt symbolisch witte rook gemaakt, in de hoop dat de werken nu echt
worden aangevat. Zie ook de pdf van de actievoerders.
(Bericht geplaatst op 25/08/2016)
Petitie volksraadpleging
Ringland zamelt samen met Ademloos en Straten-Generaal handtekeningen in om te kiezen voor een volledige overkapping van Borgerhout tot Zwijndrecht en voor het haventracé. We vragen onze Antwerpse leden eens te kijken op: http://www.volksraadpleging-bamtrace.be/

(Bericht geplaatst op 12/07/2016)
Mosselen met plasticsausje
In onderstaand stuk uit de beleidsbabbel de Bond Beter Leefmilieu wordt gewag gemaakt van 300 tot 600 tot enkele duizenden plastic partikeltjes per portie mosselen. De kringloop van plastic moet dus veel beter beheerd worden, statiegeld op plastic verpakkingen is daarom geen slecht idee:
(Bericht geplaatst op 05/07/2016)
Cursus natuurgids in Haasdonk
Op 10 september gaat een cursus Natuurgids nieuwe stijl van start. De lessen vinden plaats op Hof ter Saksen in Beveren (Haasdonk), de excursies zijn over het hele Waasland gespreid. In dit document vind je alle details omtrent deze cursus.
(Bericht geplaatst op 24/06/2016)
Lepelaars geringd: bekijk het filmpje
Onlangs gingen een aantal vrijwilligers de jonge lepelaars op het broedeiland aan de Verrebroekse plassen ringen. Frederik Thoelen ging mee en draaide een mooi filmpje. Bekijk hier hoe deze jonge dieren van de juiste ring voorzien werden.
(Bericht geplaatst op 01/06/2016)
Dijkwerken Blokkersdijk: stand van zaken 
Op uitnodiging van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) was er op 2 mei opnieuw overleg over een eventuele heropstart van de werken.

Er was door de aannemer mogelijk geschikte klei gevonden om de dijk af te dekken. Maar alle resultaten van de labotesten waren nog niet gekend. Als deze testen positief zijn zouden de werken eind mei kunnen heropstarten. Vermits er kort daarna overleg over de mogelijke heropstart was tussen W&Z en de aannemers, wenste W&Z ons standpunt te kennen over deze mogelijke heropstart in verband met het broedseizoen.

Deze mogelijke heropstart zou dus midden het broedseizoen gebeuren, op een tijdstip dat de vogels op nest zitten met eieren of soms al jongen voederen op het nest. Door het stilliggen van de werken bevonden de nesten zich nu ook op de plaatsen waar gewerkt diende te worden. De verstoring van deze nesten was voor ons uiteraard onaanvaardbaar en daarom werd een schoontijd gevraagd tot 1 september. Als de klei geschikt wordt bevonden zouden de werken dus op 1 september kunnen heropstarten.

Intussen blijft de oostkant van Blokkersdijk voor het publiek gesloten. Enkel de observatiehut en het uitkijkpunt aan de ZW-kant, bereikbaar langs de parking aan de E 34 expresweg, blijft toegankelijk.
(Bericht geplaatst op 01/06/2016)
Eddy De Koning overleden
We kregen het droeve nieuws dat mede-oprichter en bezieler van het Vogelopvangcentrum Kieldrecht overleden is op 21 april jongstleden. Natuurpunt WAL betreurt dit voortijdige afscheid. We hebben steeds op een goeie samenwerking met Eddy en het Vogelopvangcentrum mogen rekenen. Eddy zal gemist worden door mens en dier. Onze vereniging wenst de familie van Eddy veel steun.
(Bericht geplaatst op 28/4/2016, Foto: Luc Smet)Gyproc ploegde gazon om tot natuurgebied
Onze medewerker Johan Baetens werd al enige tijd geleden uitgenodigd door Gyproc om een wadi te ontwerpen die op gronden van het bedrijf werd aangelegd. In dit artikel kan je meer lezen over dit verhaal.
(Bericht geplaatst op 25/4/2016)
Programma cursus Natuurpunt Ranger
In deze pdf vindt u het programma van onze cursus Natuurpunt Ranger.
Ecologisch alternatief voor infrastructuurwerken Linkeroever-Zwijndrecht
Natuurpunt WAL is al sinds mensenheugenis begaan met de open ruimtes op Linkeroever en in Zwijndrecht. Daarom wil Natuurpunt WAL meedenken en de overheid alternatieven aanreiken aan die volgens ons een gebalanceerder gebruik van de ruimte mogelijk maken. Met fierheid stellen we dus onze bundel 'Ecologisch alternatief voor de infrastructuurwerken L.O.-Zwijndrecht' aan u voor. Via deze link kan u de Power Point-presentatie bekijken.
Sint-Annabos: bedreigd groen in Antwerpen
Het Sint-Annabos op Linkeroever is bedreigd. Als de Oosterweelverbinding wordt gebouwd moeten de bomen worden gerooid om ruimte te maken voor een slibstort. Het vervuilde slib zal vanuit de Schelde aan land worden gebracht en hier worden opgeslagen en gesaneerd. De groene buffer tussen de woonwijken en de havenindustrie verdwijnt dan voor lange tijd.

Professionele en amateurfotografen sloegen de handen in elkaar om dit gebied in beeld te brengen. Ze protesteren daarmee tegen het opofferen van een kostbaar natuurgebied.

Chris Terryn en Anne Provoost verzamelden de beste foto’s, en brengen ze samen in dit boek. In het voorjaar deden ze dat ook al voor een ander door de Oosterweel bedreigd natuurgebied met het fotoboek ‘Het Noordkasteel. Bedreigd groen in Antwerpen’.

Dat eerste boek was een uitgave van stRaten-generaal. Het nieuwe boek wordt uitgegeven als co-editie van stRaten-generaal, Natuurpunt WAL en Ademloos.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 23 november 2015, kost 15 euro en is beschikbaar:
1.       OXFAM WereldWinkel Beveren Yzerhand 17  Beveren
2.       Luc De Belie E. De Coussemaekersstraat 30  2050 Antwerpen
3.       Jef Van De Wiele  A. Van Puymbroecklaan 122  Melsele (na 18 uur)
4.       Kris Peeters  Fortlaan 14  Zwijndrecht (na 18 uur)
5.       na storting van 15 euro op BE 08 0013 4249 1013 van Natuurpunt WAL.                                                       Als je in onze regio woont, brengen we het boek aan huis.
6.       op de OXFAM-Wereldwinkelbeurs Beveren (in KTA Donkvijverstaart 30) van 5 en 6 december
7.       op de Kerstmarkt in de St-Martinusschool Idsteinlaan 18 Burcht op 12 december

stRaten-generaal zal met de opbrengst van het boek zorgen dat er een exemplaar naar alle relevante actoren in het dossier wordt gestuurd, met name aan de ministers van de Vlaamse regering, de schepenen van Antwerpen, de fractieleiders van het parlement en van de gemeenteraad, een aantal diensthoofden uit de administratie, en opiniemakers op het vlak van milieu en fauna en flora. Dit alles …onder het motto “Als de politici niet naar het Sint-Annabos komen, komt het Sint-Annabos naar de politici.”

We maken ons sterk dat dit een vorm van actievoering is voor behoud van een groengebied die nog niet dikwijls is gebruikt.

Hoe bekender dit natuurgebied wordt, hoe moeilijker om het nog te vernietigen. Anne Provoost hoopt dat het boek in alle Antwerpse bibliotheken komt te liggen, zodat het Sint-Annabos nooit zal worden vergeten.

Bekijk zeker het dronefilmpje over het Sint-Annabos.

Ruil je oude mobieltje in voor een stuk natuur
Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd of hergebruikt.
Dat kan beter!

Daarom organiseert Natuurpunt, in samenwerking met het verwerkingsbedrijf Out of Use, vanaf 1 maart 2015 een grootschalige inzamelactie van GSM-toestellen.

De ingezamelde toestellen worden klaargemaakt voor hergebruik en doorverkoop. Is hergebruik geen optie, dan worden de waardevolle grondstoffen gerecupereerd. Per ingestuurde GSM wordt de waarde vastgelegd op basis van de commerciële waarde en de grondstoffen.

Deze waarde gaat integraal naar Natuurpunt voor de aankoop en beheer van meer natuur in Vlaanderen.
Met deze langdurige samenwerking zorgen Natuurpunt en Out of Use voor het herwaarderen van grondstoffen en investeren we tegelijkertijd in meer natuur in Vlaanderen.

Kijk in je kasten, verzend gratis je oude GSM toestel(len), en steun de natuur.
De broedvogels van het Groot Rietveld
Het Groot Rietveld is, naast een trekpleister voor lokale natuurliefhebbers, bij vogelliefhebbers stilaan een gekend en geliefd gebied om onder meer watervogels te komen observeren.

In ANTenne, het tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie, verscheen er recent een mooi artikel over de broedvogels van het Groot Rietveld, van de hand van Chris De Buyzer (Natuurpunt Panneweel). 

Je kan de pdf-versie van het artikel via deze link lezen.
Heb je het gezien?
npwal.waarnemingen.be is een nieuwe website met daarop alle waarnemingen uit uw regio. Hierop vind je een mooi overzicht van de vogels, planten, zoogdieren, enz. uit het werkingsgebied van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever. In dit pdf-document wordt haarfijn uitgelegd hoe je je waarnemingen kan invoeren.
Polders van Kruibeke
In het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde worden er regelmatig gratis werfwandelingen aangeboden door Waterwegen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen.

Info: http://www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werfwandelingen

 Laatste update: 10/06/2016