Print this page

Statuten

NATUURPUNT WASE LINKERSCHELDEOEVER vzw (NPWAL)
Nieuwe zetel vanaf 7 maart 2007: Statiestraat 74 te 2070 Zwijndrecht België

GECOORDINEERDE STATUTEN NA WIJZIGING  07/03/2007

De Algemene Ledenvergadering van 07/03/2007 keurde een aantal aanpassingen aan het statuut van NPWAL vzw goed. De aanpassingen werden in kleur afgedrukt. De gecoördineerde statuten na wijziging zien er als volgt uit.

TITEL I          BENAMING, ZETEL, WERKINGSGEBIED, DOEL, MIDDELEN EN ASSOCIATIES

Artikel 1
De vereniging voorheen genoemd “Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland vzw” draagt voortaan de naam “Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever vzw”, afgekort Natuurpunt-WAL vzw en wordt in deze statuten verder aangeduid als “NPWAL”.

 

Artikel 2

De zetel van NPWAL gevestigd A. Vermeylenlaan 23/62 te 2050 Antwerpen-Linkeroever wordt verplaatst naar Statiestraat 74 te 2070 Zwijndrecht; gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De zetel kan bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur binnen het werkingsgebied van NPWAL verplaatst worden.

 

Artikel 3

De NPWAL is opgericht voor onbepaalde duur.


Artikel 4

Het werkingsgebied van NPWAL bestaat uit de gemeenten Antwerpen (Linkeroever, deelgebied van Antwerpen, begrensd enerzijds door de Schelde en anderzijds door de gemeente Zwijndrecht), Zwijndrecht, Beveren-Waas, Kruibeke, Temse en de Schelde tussen de Nederlandse grens en tot en met de gemeente Temse ongeacht tot welke gemeente of andere overheid deze rivier behoort met inbegrip van de oeverzone met slik en schor.

Artikel 5

NPWAL heeft tot doel om binnen haar werkingsgebied actief te zijn als volgt:

 1. A. te ijveren voor de duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurbeheer, natuurbeleving, natuurstudie, beleidsbeïnvloeding, vorming en educatie rond vermelde thema’s.
 2. B. te ijveren voor de ruimtelijke milieucondities zoals bijvoorbeeld via ruimtelijke uitvoeringsplannen, bouw- en milieuvoorwaarden, milieueffectrapportering, land- en natuurinrichtingsplannen, natuurvergunningen, en dergelijke overheidsbeslissingen al dan niet gepaard gaande met een openbaar onderzoek.
 3. C. te ijveren voor de instandhouding, herstel en de ontwikkeling van de natuurwaarden zijnde in het wild voorkomende fauna en flora, zoals door het behoud en uitbreiden van natuurgebieden, groene ruimten, parken, kleine landschapselementen, waterrijke gebieden, natuurverweving in landbouwgebieden, speciale beschermingszones in de zin van de vogel- en habitatrichtlijn, en van open ruimten, waaronder begrepen worden gebieden die ofwel door de overheid als zodanig zijn aangewezen, ofwel gebieden die feitelijk dit karakter hebben, geheel of ten dele.
 4. D. te ijveren voor een betere landschapsbescherming waaronder kunnen verstaan worden activiteiten naar gebieden zoals kreken, beken, landwegelingen, spoorwegbermen, polders, oeverzones langs waterlopen, hagen en houtkanten, landschappelijk waardevolle constructies, oude boombestanden en dergelijke.  Bijzondere aandacht gaat ook naar acties tegen de aantasting van het landschap door erosie, het behoud of de aanleg van buffer- en overstromingsfuncties in het landschap, het duurzaam recreatief gebruik van landschap en natuur.
 5. E. te ijveren voor een betere leefmilieubescherming waaronder kunnen verstaan worden acties tegen bodem-, water-, luchtvervuiling.
 6. F. te ijveren voor meer wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de bescherming en de kennis van fauna en flora.  Daartoe kan de vereniging een fonds oprichten of toelagen aanvragen die het wetenschappelijk onderzoek kunnen dragen.
 7. G. te ijveren voor het bundelen, verzamelen en verspreiden van objectieve informatie over milieu en natuur bij middel van een tijdschrift of anderszins, zoals door het organiseren van activiteiten, sensibilisering en vorming ten behoeve van de leden van de vereniging, de milieuverantwoordelijken bij de overheid, en het ruime publiek.
 8. H. te ijveren voor de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen, ook in rechte, op het vlak van vermelde natuurgebonden doelstellingen.
 9. I. te ijveren voor de realisatie van de doelstellingen van Natuurpunt vzw, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen, met zetel te 2800 Mechelen )Artikel 6

 1. A. Om haar doelstellingen te verwezenlijken kan NPWAL alle wettelijke en democratische middelen aanwenden, zowel in feite als in rechte.
 2. B. Zo kunnen alle rechtshandelingen en vorderingen gesteld worden die rechtsreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de voormelde doelstellingen, zoals contracten afsluiten met betrekking tot onroerende of roerende goederen (kopen, verkopen, huren, verhuren, laesen, pachten, verpachten, uitlenen, lenen, …), geen enkele rechtshandeling uitgezonderd zijnde, mits het niet winstgevend doel van de vereniging niet in het gedrang te brengen.  Handelingen van commerciële aard, zijn mogelijk, mits van bijkomstige aard en aantal en mits de opbrengst uitsluitend besteed wordt ten bate van het maatschappelijk doel.
 3. C. NPWAL kan ook bij de bevoegde overheid verzoeken om de wetgeving, beleidsovereenkomsten (bv. GNOP) of andere regelgeving ten gunste van de natuur, landschap, goede ruimtelijke ordening, jacht, vogelbescherming, enz. terzake te doen toepassen.
 4. D. NPWAL kan ook bij de bevoegde overheid, incluis de rechtbanken, het herstel vorderen van schade aan de goederen die zij wenst te beschermd te zien, en van de gemeenschappelijke belangen van haar leden voor wie zij in voorkomend geval gemachtigd is op te treden.
 5. E. NPWAL kan als dusdanig zetelen of een lid van de vereniging afvaardigen als al dan niet stemgerechtigd lid of deskundige in raden, adviescommissies, overlegorganen, beheerscommissies, zowel op gemeentelijk, intergemeentelijk, provinciaal als regionaal niveau, zoals bv. in een GECORO, een PROCORO, een werkgroep milieu-effectrapportering, een werkgroep strategische planning, infrastructuur, MINA-raad, en dergelijke meer.
 6. F. NPWAL is gerechtigd deel te nemen aan of samenwerking aan te gaan met personen of andere verenigingen die een soortgelijk, aanverwant, samenhangend of complementair doel hebben of die haar belangen kunnen bevorderen op het vlak van haar doelstellingen de daartoe verkozen middelen.
 7. G. NPWAL wordt gedragen door vrijwilligers en heeft een democratische inslag en structuur.  De vereniging heeft een ongebonden karakter en stelt zich onafhankelijk op.
 8. H. NPWAL kan plaatselijke of thematische georganiseerde geledingen of werkgroepen oprichten.
 9. I. NPWAL mag in de loop van haar bestaan haar activiteiten en werkmiddelen wijzigen voor zover de vernieuwing activiteiten binnen de grenzen van het statutair doel vallen, en dit door de Algemene Vergadering door minstens 90% van de stemmen, waarbij minstens twee derde van de stemgerechtigde leden dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.


Artikel 7

 1. A. NPWAL vertegenwoordigt binnen het in artikel 4 omlijnde werkingsgebied de vereniging Natuurpunt vzw, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen met zetel te 2800 Mechelen.

 2. B. NPWAL heeft een associatieovereenkomst met KRUIN vzw, de Kruibeekse natuurvereniging met zetel in 9150 Kruibeke, die naast haar gestelde doelen in de eigen statuten, het oogmerk heeft de voortzetting en de uitbouw van de doelstellingen van NPWAL in de gemeente Kruibeke, zoals beschreven in artikel 5 van de statuten van NPWAL, mede te realiseren.  KRUIN ondersteunt daarenboven de doelstellingen van Natuurpunt vzw inzake natuur- en milieubescherming.  NPWAL heeft de volmacht van KRUIN vzw om, zelfs in rechte, de belangen van KRUIN vzw in de gemeente Kruibeke te verdedigen.

 

 

TITEL II         LEDEN, AANNEMING, ONTSLAG, VERPLICHTINGEN

Artikel 8

 1. A. Er zijn gewone leden, stemgerechtigde leden, leden van de Raad van Bestuur en ereleden. Het aantal gewone leden is onbeperkt, maar mag niet minder zijn dan tien. Stemgerechtigde leden worden gekozen uit gewone leden. Slechts de stemgerechtigde leden vormen de Algemene Vergadering. Ook verenigingen kunnen als lid optreden. De Raad van Bestuur mag onder door hem te bepalen voorwaarden ook andere personen als steunend lid of erelid in NPWAL toelaten.
 2. B. De vereniging heeft een ongebonden karakter en stelt zich onafhankelijk op. Daarom is een politiek mandaat (niet limitatieve opsomming: bijvoorbeeld partijbestuurder, gemeenteraadslid, lid van een districtsraad, provincieraadslid, bestendig afgevaardigde, OCMW-voorzitter, parlementslid, staatssecretaris, minister, enz.) onverenigbaar met het mandaat van stemgerechtigd lid, lid van de Raad van Bestuur en erelid van NPWAL. Politiek gemandateerden kunnen tevens niet in naam van NPWAL in een officieel overlegorgaan zetelen (milieuraad, GECORO, enz.). Politiek gemandateerden kunnen wel lid zijn van een NPWAL-beheerscommissie of interne werkgroep maar de samenstelling van deze groepen moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur. Politiek gemandateerden hebben – na goedkeuring van de Raad van Bestuur – wel toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering (bv. als deskundige spreker) of andere interne vergaderingen.

 

Artikel 9

 1. A. De toetreding van de gewone leden gebeurt door het jaarlijks betalen van de lidmaatschapsbijdrage die minstens zeven euro en maximum 100 euro bedraagt.  De grootte van de lidmaatschapsbijdrage alsmede de mogelijke categorieën van leden worden door de Raad van Bestuur bepaald en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
 2. B. Gewone leden worden aangenomen door de Algemene Vergadering, die de aanvraag kan verwerpen, of aanvaarden zonder daarbij haar beslissing te moeten motiveren.
 3. C. Alle leden dienen de statuten van NPWAL zonder enig voorbehoud te aanvaarden.  De       aanvaarding van de statuten sluit de aanvaarding in van de huishoudelijke reglementen.  De Raad van Bestuur kan van een kandidaat-lid vragen om de statuten en/of het huishoudelijk reglement te onderschrijven.
 4. D. NPWAL kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade aan leden aangebracht door derden, voor ziekte of sterfte bij dieren, voor ongelukken, die in het werkingsgebied van NPWAL of daarbuiten plaatsvindt of plaatsvinden
 5. E. De leden van de vereniging Natuurpunt vzw, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen die hun woonplaats hebben binnen het in artikel 4 beschreven werkingsgebied van NPWAL zijn van rechtswege gewoon lid van NPWAL voor zover zij voldoen aan de voorwaarden vermeld onder artikel 9.
 6. F. De leden van KRUIN vzw, de Kruibeekse natuurvereniging met zetel in 9150 Kruibeke die een associatieovereenkomst heeft met NPWAL, zijn van rechtswege gewoon lid van NPWAL voor zover ze voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 9.
 7. G. Het gewoon lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht van ontslag te nemen.

 

Artikel 10

 1. A. Stemgerechtigd zijn de gewone leden voor zover het gaat over de afgevaardigden van de vijf gemeenten waarbinnen NPWAL actief is of anderen die door de Algemene Vergadering aanvaard worden. Er kunnen minimaal 10 en maximaal 45 stemgerechtigde leden aanvaard worden. De voorzitter van de Raad van Bestuur bundelt de kandidaturen na oproep in het tijdschrift van NPWAL. De 38 stemgerechtigde leden, verkozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 06/03/2002, worden, tenzij zij ten laatste één maand voor de volgende Algemene Vergadering hun ontslag aankondigen of ontslagen worden, automatisch aanvaard als kandidaat stemgerechtigd lid voor het volgende werkjaar. Nieuwe kandidaten stemgerechtigde leden kunnen slechts aanvaard worden als er leden uit de op 06/03/2002 verkozen groep ontslag nemen of ontslagen worden. Als er meer nieuwe kandidaturen gesteld worden, dan er vakante plaatsen zijn, treedt de voorzitter van de Raad van Bestuur op als bemiddelaar. Na democratisch overleg waarbij alle kandidaten worden gehoord, probeert hij tot het vereiste maximum aantal kandidaten te komen. Als hij daarin niet lukt, wordt er onder de kandidaten geloot tot het vereiste aantal leden bereikt is. Het mandaat van de stemgerechtigde leden geldt voor één jaar maar is onbeperkt hernieuwbaar.
 2. B. Ook leden die buiten het werkingsgebied van NPWAL wonen, kunnen stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering worden zonder dat zij echter meer dan één vijfde van de Algemene Vergadering mogen uitmaken.

 

Artikel 11

 1. A. Het stemgerechtigd lid dat uit NPWAL treedt door het niet betalen van de gewone lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar, verliest ambtshalve zijn hoedanigheid van stemgerechtigd lid.  Elk stemgerechtigd lid kan ontslag nemen per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De beslissing tot uitsluiting van een stemgerechtigd lid dient te worden genomen door de Algemene Vergadering waarbij minstens de helft van de leden van die Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en dit bij tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het betrokken lid dient tevens de kans te hebben gekregen om gehoord te worden door de Algemene Vergadering. Een stemgerechtigd lid dat na driemaal te zijn opgeroepen voor de Algemene Vergadering d.m.v. het tijdschrift, een persoonlijke brief of een e-mail niet aanwezig is op en zich niet verontschuldigd heeft voor die Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur als ontslagnemend genoteerd.
 2. B. Uitgetreden, ontslagnemende of uitgesloten stemgerechtigde leden en opvolgers in rechte van overleden stemgerechtigde leden hebben geen deel in het vermogen van NPWAL.  Evenmin kunnen zij door henzelf of door hun voorgangers gestorte lidgelden of giften terugvorderen, noch zegels doen leggen of de boedelbeschrijving doen opmaken noch een inventaris vorderen of rekeningen, betalingen of boekhoudkundige documenten opvorderen.
 3. C. Uitsluitend stemgerechtigde leden kunnen in naam van NPWAL zetelen in raden, adviescommissies, overlegorganen, enz.  De Algemene Vergadering kan dit recht ook aan derden toestaan met een tweederde meerderheid van stemmen waarbij de helft van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. D. De stemgerechtigde leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van NPWAL.

 

TITEL III       RAAD VAN BESTUUR

Artikel 12

NPWAL wordt bestuurd door de Raad van Bestuur bestaande uit minstens acht en maximum vijfentwintig leden van NPWAL. Leden van de Raad van Bestuur moeten gewoon lid zijn. De Raad van Bestuur kiest een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, evenals andere bestuursleden aan wie de Raad bij hun benoeming al dan niet een welomschreven functie kan toebedelen. Dit alles gebeurt met een gewone meerderheid van stemmen. De secretaris ziet er ondermeer op toe dat de akten bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, of de griffie van de rechtbank, wanneer bekendmaking of neerlegging door de wet vereist is, uitgevoerd wordt. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de voorzitter of de ondervoorzitter.

 

Artikel 13

 1. A. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en afgezet door de Algemene Vergadering volgens de procedure beschreven in artikel 14.  Het mandaat van de raadsleden geldt voor een periode van drie jaar, behoudens afzetting vóór het verstrijken van deze termijn door de Algemene Vergadering.  De leden van de Raad van Bestuur zijn onbeperkt herkiesbaar.
 2. B. Elk lid van de Raad van Bestuur is vrij zich terug te trekken uit de Raad mits schriftelijk en aangetekend ontslag in te dienen bij de voorzitter van NPWAL, één maand voorafgaandelijk aan de vergadering van de Raad van Bestuur.
 3. C. In geval van niet tijdige herbenoeming, wordt het mandaat van de bestuurder of bestuurders stilzwijgend verlengd tot een maximumduur van dit mandaat tot drie jaar.  Een tussentijdse herkiezing, voor het verstrijken van de duurtijd van drie jaar, kan plaatsvinden, indien twee derden van het totaal aantal stemgerechtigde leden min één, hierom verzoeken.
 4. D. De leden van de Raad van Bestuur dienen een belangstelling voor de algemene werking van de NPWAL te laten blijken, hetgeen impliceert dat ze per werkjaar minimaal deelnemen aan vier zittingen van de Raad van Bestuur.  Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan worden deze leden van de Raad van Bestuur ambtshalve op de lijst van uittredende en herkiesbare bestuurders gezet.

 

Artikel 14

 1. A. De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen door de Algemene Vergadering uit de stemgerechtigde leden van NPWAL die zich hiertoe ten laatste één maand voor de datum van de Algemene Vergadering schriftelijk kandidaat stellen bij de voorzitter van de Raad.  Zij moeten minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet veroordeeld zijn wegens inbreuken op milieuwetgeving behoudens eerherstel.
 2. B. De leden van de uittredende Raad van Bestuur worden van rechtswege geacht hun kandidatuur te stellen, tenzij zij voor of ten laatste tijdens de Algemene Vergadering uitdrukkelijk afstand doen van hun kandidatuur.
 3. C. De afzetting en de vervanging van ontslagnemende of afgezette leden van de Raad van Bestuur is de bevoegdheid van de Algemene Vergadering.  Afzetting of vervanging dient te gebeuren met een twee derde meerderheid waarbij minstens de helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. D. De mandaten van de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd.

 

Artikel 15

De leden van de Raad van Bestuur zijn aansprakelijk volgens het gemeenrecht, voor de fouten die ze bij het vervullen van hun mandaat begaan.  Ze gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan uit hoofde van hun beheer, betreffende de verbintenissen van NPWAL.

 

Artikel 16

De Raad van Bestuur vergadert in regel éénmaal per maand op bijeenroeping van de voorzitter via het Medewerkerblad van NPWAL of een ander medium.  De Raad van Bestuur kan ook bijeengeroepen worden door twee leden van de Raad van Bestuur na kennisgeving aan de voorzitter telkens als de belangen van NPWAL het vereisen.  De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter, de secretaris of de penningmeester.

 

Artikel 17

De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen als tenminste een derde van zijn leden, met een minimum van vijf met daaronder de voorzitter of zijn afgevaardigde aanwezig is.  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  Bij gelijkheid van stemmen moet de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend zijn.  In dringende gevallen kunnen de bestuurders stemmen per e-mail op het e-mailadres van de voorzitter, mits te beschikken over een ontvangstmelding door de voorzitter.

 

Artikel 18

 1. A. De schriftelijke verslagen van de vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris en na goedkeuring door de Raad van Bestuur in een register opgenomen.  Elk lid van de Raad van Bestuur krijgt een kopie van het verslag.
 2. B. Eensluidende afschriften of uittreksels uit/van de beslissingen vaan de Raad van Bestuur kunnen afgeleverd worden door de voorzitter, bijgestaan door de secretaris of de ondervoorzitter, of in geval van verhindering door twee andere bestuursleden.

 

Artikel 19

De Raad van Bestuur bezit de breedst mogelijke bevoegdheden inzake bestuur van NPWAL en de verwezenlijking van haar doel.  Alle bevoegdheden die niet door de wet van 27 juni 1921, waarbij aan de vereniging zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend of door de statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 20

De Raad van Bestuur voert al de verplichtingen uit die de wet, de statuten of het inwendig reglement hem expliciet opleggen.  De Raad van Bestuur is hierbij onder meer gehouden tot het treffen van alle maatregelen tot uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.

 

Artikel 21

 1. A. Naast zijn algemene bevoegdheden staat de Raad van Bestuur meer in het bijzonder in voor het oprichten, erkennen of opheffen van verenigingsgeledingen, alsmede voor het afsluiten of opzeggen van samenwerkingsovereenkomsten of associaties.
 2. B. De Raad ziet onder meer toe op het beheer van het budget, op het voeren van promotie, op het verlenen van diensten aan leden, op het uitgeven van publicaties, op het opstellen van de jaarlijkse activiteitenkalender, op de opvolging en de beïnvloeding van het overheidsbeleid inzake natuur en milieu, op de organisatie van de verenigingsactiviteiten en op het beheer van gebieden in eigendom, huur, pacht, enz. van of door NPWAL.
 3. C. De Raad werkt jaarlijks een ontwerp van globaal verenigingsbeleid uit vergezeld van de begroting, dat kadert binnen de statuten van de vereniging.
 4. D. De Raad is tevens bevoegd om bezoldigd personeel aan te nemen of te ontslaan.

 

Artikel 22

De Raad van Bestuur is daarnaast onder meer bevoegd voor het verlijden van akten, het kopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in pacht nemen of afstaan, in bruikleen aanvaarden van roerende en onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor de vereniging werd opgericht; het al dan niet aanvaarden van schenkingen en legaten; het aangaan van leningen op lange of korte termijn; het toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen zoals voorrechten, hypotheken, panden en andere; het geven van bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, alsook bevelen, omschrijvingen en andere beletsels, met of zonder vaststelling van betaling; het afzien van de eis tot ontbinding; het openen van bank of postrekeningen; en het besluiten tot beleggingen van gelden of inkomsten.

 

Artikel 23

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan, of zich laten bijstaan door, een in te stellen dagelijks bestuur, één of meer functionele werkgroepen, één van zijn leden of derde; zij zijn echter allen verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur inzake de hun toevertrouwde opdracht.

 

Artikel 24

De Raad van Bestuur beslist tot het instellen van een rechtsvordering en het voeren van een verweer in een geding.  Zij beslist ook tot het aanwenden van een rechtsmiddel tegen een beslissing van de administratieve of gerechtelijke overheid.  Zij beslist over het aangaan van transacties, afstand doen van geding of vordering.  In dringende gevallen kan de voorzitter een rechtsgeldige beslissing nemen, hetzij in rechte, hetzij in feite, op voorwaarde dat deze beslissing nadien door de eerstvolgende raad van bestuur wordt bekrachtigd.  De Raad van Bestuur kan een raadsman aanstellen om haar bij te staan of te vertegenwoordigen; in bepaalde gevallen waartoe zij beslist kan zij ook aan een derde, al dan niet beheerder, de bevoegdheid geven om de vereniging te vertegenwoordigen, ook in rechte.  Deze derde zal verantwoording verschuldigd zijn aan de raad van bestuur en/ of de algemene Vergadering.

 

Artikel 25

Alle akten waartoe een openbaar ministerieel ambtenaar zijn/haar medewerking verleent, in het bijzonder akten van aanvaarding van schenkingen en akten van verkoop, aankoop, verhuur of ruiling van onroerende goederen, akten van bevestiging of van aanvaarding van hypotheken, handlichtingen met of zonder betaling, worden door een gemachtigde van de vereniging ondertekend.  Deze dient een behoorlijke volmacht van de vereniging voor te leggen, ondertekend door drie leden van de Raad van Bestuur zijnde de voorzitter of zijn afgevaardigde, de secretaris en de penningmeester, die een bewijs van voorafgaandelijk beraadslaging van de Raad zullen leveren.

 

Artikel 26

Alle andere akten dan deze voorzien in artikel 25, alle geschriften en brieven die de vereniging verbinden, namelijk kwijtschriften, cheques en effecten op banken of op financiële instellingen, alle postcheques en postmandaten, worden door de voorzitter of zijn afgevaardigde, secretaris of de penningmeester of een door de Raad van Bestuur schriftelijk gemandateerde ondertekend, zonder dat aan derden het bewijs van voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur dient te worden voorgelegd.  Het inwendig reglement kan nadere specificaties bepalen.

 

TITEL IV        ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27

De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden zoals beschreven in artikel 8.  Ook niet stemgerechtigde leden kunnen op de algemene vergadering aanwezig zijn, mits deze mogelijkheid is voorzien in de aankondiging van de Algemene Vergadering.

 

Artikel 28

De gewone Algemene Vergadering, wordt elk jaar voor einde maart bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.  Het bericht tot oproeping dat via het ledenblad van NPWAL wordt bekendgemaakt omvat datum, plaats en agenda van de vergadering en een eerste maal in de maand december en een tweede maal minstens vijf kalenderdagen voor deze vergadering.

 

Artikel 29

De Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering kan bijkomende Algemene vergaderingen beleggen buiten de gewone jaarlijkse algemene vergadering.  De Raad van Bestuur is gehouden van zo te handelen als één vijfde van de stemgerechtigde leden hem daartoe schriftelijk verzoekt en daarbij de reden van de samenkomst vermeldt.

 

Artikel 30

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt de Raad van Bestuur een jaarverslag uit over de toestand van de vereniging en het gevoerde beleid, legt er rekenschap af van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen dienstjaar en stelt de activiteitenkalender van het komende jaar voor.

 

Artikel 31

 1. A. De Algemene Vergadering beraadslaagt uitsluitend over de op de dagorde vermelde punten.  De dagorde wordt door de Raad van Bestuur bepaald, en bij de oproeping bijgevoegd.  Bij hoogdringendheid echter is het de voorzitter (of zijn afgevaardigde) van de Raad van Bestuur toegelaten ambtshalve punten aan de dagorde toe te voegen.
 2. B. Agendapunten kunnen daarenboven voorgesteld worden door tenminste twee stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering.  Elk voorstel van agendapunt moet schriftelijk en door de betrokkenen ondertekend worden ingediend op de zetel van NPWAL uiterlijk een maand voor de bedoelde Algemene Vergadering.
 3. C. De Algemene Vergadering:
  1. keurt de rekeningen en het jaarverslag goed
  2. geeft de Raad van Bestuur kwijting voor het verlopen beheer, beoordeelt het door de Raad gevoerde verenigingsbeleid en bekrachtigt de verenigingsgeledingen alsmede de samenwerkingsovereenkomsten en associaties die het afgelopen jaar opgericht, afgesloten, afgeschaft of opgeheven werden, alsook alle overeenkomsten waarbij daden van beschikking werden gesteld
  3. stemt de begroting en de programmatie voor het komende jaar
  4. gaat over tot benoeming of afzetting van de leden van de Raad van Bestuur.  Hiertoe dient minstens de helft plus 1 van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn te zijn waarbij slechts tot afzetting of benoeming kan overgegaan worden bij een tweederde meerderheid.
  5. beraadslaagt over verenigingsstrategische zaken en neemt ter zake eindbeslissingen.

 

Artikel 32

 1. A. De Algemene Vergadering is regelmatig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden is.
 2. B. Alle stemgerechtigde leden hebben één stem.  Elk stemgerechtigd lid mag zich, mits het daartoe verstrekken van een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander lid.  Elk aanwezig stemgerechtigd lid mag maximum twee niet aanwezige stemgerechtigde leden vertegenwoordigen, mits een schriftelijke en gedateerde volmacht voor te leggen, die uitdrukkelijk het stemrecht vermeldt.
 3. C. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, uitgezonderd voor de artikelen waar een andere meerderheid vereist is, der aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  Onthoudingen maken geen deel uit van de uitgebrachte stemmen om de uitslag te bepalen.  Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  Het inwendig reglement kan nadere specificaties vaststellen.

 

Artikel 33

 1. A. De Algemene Vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan in het bijzonder in de oproepingsbrief vermeld is, wanneer twee derde van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en met een twee derde meerderheid.  Zijn twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden.  Deze kan beraadslagen, welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden ook zij.
 2. B. Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derde van de stemmen.  Wanneer de voorgestelde wijziging echter het doel waarvoor NPWAL werd opgericht beoogt, is zij slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden eenparig goedgekeurd is en twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. C. Elke beslissing tot wijziging van de statuten genomen door een vergadering waarop niet ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, moet door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.

 

Artikel 34

De schriftelijke verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris – of bij onmogelijkheid de ondervoorzitter en twee andere leden - en na goedkeuring door de Algemene Vergadering in een register opgenomen.  Kopieën of uittreksels van deze verslagen zijn alleen geldig indien zij door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur voor echt zijn verklaard en ondertekend.  De registers van deze verslagen mogen ten allen tijde door de stemgerechtigde leden worden geraadpleegd.  De beslissingen van de algemene Vergadering worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis van alle leden gebracht.

 

 

TITEL V         BALANS EN REKENINGEN

Artikel 35

Het dienstjaar valt samen met het kalenderjaar t.t.z. van 1 januari tot 31 december.

 

Artikel 36

 1. A. Op 31 december van ieder dienstjaar worden de boeken afgesloten.  De balans en de verlies- en winstrekening wordt door de Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.  De voorzitter of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester handtekenen de boekhouding voor akkoord  nadat ze door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd.  Het batig saldo van de verlies- en winstrekening behoort de vereniging toe.

 2. B. Stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering hebben het recht om in de tien dagen voorafgaand op de Algemene Vergadering, kennis te nemen van de rekeningen en begroting op de zetel van de vereniging.

 

Artikel 37

NPWAL moet beschikken over een bankrekening waarop de beschikbare gelden worden gestort. Voor een geldverrichting tot 1000 euro is de handtekening van één lid van de Raad van Bestuur, zijnde voorzitter of ondervoorzitter, secretaris of penningmeester vereist. Voor een verrichting tussen 1000 en 2500 euro is de handtekening van de penningmeester en een lid van de Raad van Bestuur, zijnde de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris vereist. Voor een verrichting boven de 2500 euro zijn de handtekeningen van de penningmeester, de voorzitter of de ondervoorzitter en de secretaris vereist. Het inwendige reglement kan hier afwijkingen voorzien.

 

 

TITEL VI        ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 38

De Algemene Vergadering kan alleen de ontbinding van de vereniging uitspreken met een tweederde meerderheid en wanneer ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  Zijn twee derde van de stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen.  Deze beraadslaagt geldig, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.  Deze tweede vergadering kan ten vroegste één maand na de eerste vergadering plaatsvinden.


Artikel 39

 1. A. Elke beslissing betreffende de ontbinding, genomen door een vergadering waarop niet ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, moet door een burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.
 2. B. De vergadering duidt tijdens dezelfde beraadslaging één of meerdere vereffenaars aan, belast met de vereffening.
 3. C. In geval van ontbinding van NPWAL wordt het vermogen overgemaakt aan de natuurvereniging Natuurpunt vzw of indien die niet meer zou bestaan, aan één of meerdere andere verenigingen die gelijkaardige doelstellingen nastreven als NPWAL.
 4. D. In geval van ontbinding van NPWAL verricht wordt met het oog op een fusie met een andere vereniging met gelijke doelstellingen als deze van NPWAL, dan wordt het vermogen ingebracht in deze nieuwe op te richten vereniging.
 5. E. In geval van ontbinding zal er een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden, die bij gewone meerderheid beslist hoe het gebeurlijk overblijvend actief en passief zal overgemaakt worden, na kennisneming van het verslag van de vereffenaar en op voorstel van de voorzitter (of eventueel van de raad van bestuur) van de vereniging.
 6. F. In geval van ontbinding kan van het actief slechts gebruik gemaakt worden na vereffening van het passief.

 

TITEL VII      SCHIKKINGEN VAN DIVERSE AARD

Artikel 40

 1. A. De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement voor waarbij de uitvoeringsmodaliteiten van de statuten worden bepaald.  Dit reglement moet door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid worden goedgekeurd en is bindend voor alle leden en voor alle geledingen van NPWAL.

 2. B. Interpretatiegeschillen over de letter en de geest van de statuten, van dit reglement of van de besluiten van de Algemene Vergadering worden in de Algemene Vergadering opgelost.

 

Artikel 41

De stemgerechtigde leden geven uitdrukkelijk volmacht aan NPWAL om, zelfs in rechte, hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen, ter bevordering van de belangen waarvoor ze zich verenigden.  Bedoelde volmacht en vertegenwoordiging ontzeggen hen geenszins de mogelijkheden om persoonlijk hun belangen te verdedigen.

 

Artikel 42

De zetel van NPWAL wordt tot woonplaats verkozen.  Deze keuze bepaalt het rechtsgebied voor alle betwistingen die tussen NPWAL en derden zouden kunnen ontstaan, tenzij door de vereniging en de betreffende derden anderszins wordt overeengekomen.

 

Artikel 43

Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

 

Artikel 44

Deze statuten kunnen gespecificeerd worden in een huishoudelijk reglement.

 

 

Beveren, 7 maart 2007

Opgesteld in drievoud en overhandigd aan de ondertekenaars,

 

Jef Van De Wiele                                      Kris Peeters                                       Richard Timmerman

voorzitter                                                 secretaris                                           ondervoorzitter